Online reading:

web stats

27 Οκτ 2009

Περί προσωπικών δεδομένων και άλλα

Για να συνεχίσω την προηγούμενη αναρτησης μου, έκατσα και έψαξα για νόμους και δικαιωματα καταναλωτών.

Εχει πέσει διάβασμα και μπροστα μου βρισκονται στοιβες χαρτομανι.

Μεγάλα ποσα σε πιστωτικές,σε ανθρωπους που δεν αντεχαν άλλο να πληρωνουν για πραγματα που δεν εχουν στην κατοχή τους επειδη πιστευαν οτι δεν θα βρουν το δικιο τους να κάνουν κάτι.Δεν αντεξαν άλλο την μηνιαια χρέωση και αποφασισαν να το καταγγείλουν.

Μόλις επικοιωνησα με τα γραφεία της εν λόγω εταιρίας, η οποία περιμένει από την Ενωση εγγραφως όλες τις καταγγελίες, ετσι ωστε να υπάρξει απάντηση της.

Όσοι από εσας έχετε πέσει θυματα αυτής της εταιρίας παρακαλώ ελατε στα γραφεία της Ενωσης με τους αναλυτικους λογαρισμους χρέωσης για να κάνετε την καταγγελία σας.Η πρακτική προώθησης πιστωτικών καρτών προσβάλλει δύο θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου. Το πρώτο είναι το ευρύ δικαίωμα επί της προσωπικότητας του, όπως ορίζεται στα άρθρα 57 και 59 του Αστικού Κώδικα, και ειδικότερα της έκφανσης της οικονομικής και συμβατικής του ελευθερίας.
Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα άρθρα, σε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας ενός ατόμου, αυτό αποκτά το δικαίωμα να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Επιπλέον δικαιούται να ζητήσει και την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη, υπό την προϋπόθεση ότι η δράση του υπευθύνου ήταν εκτός από παράνομη και υπαίτια.

Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"

Σύμφωνα με το Άρθρο 2:
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.
Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.
β) «Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο καισυνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και τη ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.
γ) «Υποκείμενο των δεδομένων», το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως,ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.
δ) «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία»), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων καιεφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η
καταστροφή.
ε) «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»), σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, και τα οποία τηρούνται είτε από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο.
στ) «Διασύνδεση», μορφή επεξεργασίας που συνίσταται στην δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό.
ζ) «Υπεύθυνος επεξεργασίας», οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά
κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.
η) «Εκτελών την επεξεργασία», οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποισδήποτε άλλος οργανισμός.
θ) «Τρίτος», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την
άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.
ι) «Αποδέκτης», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο
ή όχι.
ια) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως,που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν πλήρη επιγνώσει, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων,αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για
τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.
ιβ) “Αρχή”, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο Δ΄ του παρόντος νόμου.

Σύμφωνα με υποδείξεις της Διεύθυνσης Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, οι καταναλωτές που κάνουν χρήση πιστωτικών καρτών πρέπει να φροντίζουν:

- Να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης των πιστωτικών καρτών.

- Να έχουν τις κάρτες μαζί τους, αλλά όχι μέσα σε πορτοφόλι ή τσάντα που κινδυνεύουν να κλαπούν ή να ξεχαστούν.

- Να έχουν γραμμένους σε ασφαλές μέρος τους αριθμούς και τους προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ) των καρτών.

- Να αποφεύγουν να υπογράφουν κενά (άγραφα) δελτία χρέωσης.

- Πριν από την υπογραφή ενός δελτίου χρέωσης, να διαγράφουν τα τετραγωνίδια που βρίσκονται πάνω από το συνολικό ποσό.

- Να κρατούνται προσεκτικά οι μηνιαίοι λογαριασμοί των πιστωτικών καρτών.

- Να ειδοποιούν αμέσως την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, καθώς και σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας τους.

- Να μη δανείζουν την πιστωτική τους κάρτα.

- Να μη δίνουν τον αριθμό της κάρτας από το τηλέφωνο.

Τι μπορώ να κάνω όταν ο λογαριασμό μου εμφανίζει συναλλαγή την οποία δεν έχω πραγματοποιήσει;

Εάν η πιστωτική σας κάρτα έχει χρεωθεί με μία συναλλαγή την οποία δεν έχετε πραγματοποιήσει, ακόμα και όταν μία συναλλαγή έχει χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα με λάθος ποσό, τότε μετά τη λήψη του αντίστοιχου λογαριασμού πρέπει άμεσα , και το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήψη του λογαριασμού να στείλετε εγγράφως και με απόδειξη (fax ή συστημένη επιστολή) στην τράπεζά τη διαφωνία σας με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
Η τράπεζα θα αναλάβει τη διερεύνηση του θέματος.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή έχει πράγματι εκτελεστεί χωρίς τη συναίνεση του κατόχου, η τράπεζα θα επιστρέψει το εν λόγω χρηματικό ποσό με τη μορφή πίστωσης στην κάρτα.
Δημοσίευση σχολίου