Online reading:

web stats

23 Ιουν 2010

Υποχρεωτικές οι αποδείξεις στα ταξί από την 1η Ιουλίου

Την υποχρέωση να εκδίδουν αποδείξεις από ηλεκτρονικούς μηχανισμούς συνδεδεμένους με τα ταξίμετρα, να παρακρατούν και να αποδίδουν στο κράτος ΦΠΑ 11% από τα κόμιστρα που εισπράττουν και να καταχωρούν τις εισπράξεις τους και τις δαπάνες τους σε βιβλία εσόδων-εξόδων έχουν από την 1η Ιουλίου 2010 όλοι οι επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται ταξί.
Οι ιδιοκτήτες είναι πολύ πιθανό μάλιστα να περάσουν το ΦΠΑ στους πελάτες τους, κάτι που θα σημάνει διψήφιες αυξήσεις στα κόμιστρα.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου:
1. Από 1/7/2010 κάθε επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται ταξί εντάσσεται στη β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων, δηλαδή τηρεί τουλάχιστον βιβλίο εσόδων-εξόδων και εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού που ενσωματώνεται ή συνδέεται με το ταξίμετρο.
2. Κάθε εκμεταλλευτής ταξί (ιδιοκτήτης ή μη) οφείλει να τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
3. Όταν ο εκμεταλλευτής απασχολεί οδηγό μισθωτό, καταχωρεί στο τηρούμενο βιβλίο του όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα, μεταξύ των οποίων και το μισθό του μισθωτού οδηγού, που καταβάλλεται με μισθοδοτική κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΒΣ.
4. Στο βιβλίο εσόδων-εξόδων που θα τηρεί ο εκμεταλλευτής ταξί θα πρέπει να καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιεί από την 1/7/2010 και μετά.
5. Η κατανομή των κοινών δαπανών μεταξύ των εκμεταλλευτών πρέπει να γίνεται με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός. Εάν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία, τότε οι δαπάνες θα κατανέμονται με βάση τη συμφωνία η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ.
6. Για την πρώτη εφαρμογή και για τη διευκόλυνση των επιτηδευματιών το βιβλίο εσόδων - εξόδων μπορεί να ενημερωθεί μέχρι τις 30/9/2010. Αναλόγως η εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου μπορεί να γίνει μέχρι τις 31/10/2010.
7. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου πρέπει να καταχωρηθούν τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2010 τα δάνεια που έχουν ληφθεί μέχρι τις 30/6/2010 καθώς και τα πάγια (π.χ. ταξί, ταμειακή μηχανή), τα οποία έχουν αγοραστεί μέχρι τις 30/6/2010, με μνεία της ημερομηνίας αγοράς τους, των αποσβέσεων που αναλογούν στο προηγούμενο διάστημα και της αναπόσβεστης αξίας τους κατά την ημερομηνία αυτή.
8. Στην περίπτωση που ως έδρα έχει δηλωθεί το σπίτι του εκμεταλλευτή ταξί, τα βιβλία και τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής τηρούνται στον τόπο αυτόν.
9. Κατά τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων στη ΔΟΥ των εν λόγω επιτηδευματιών δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης επιμελητηριακής ενημερότητας, αντίθετα απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο φορέα ασφάλισης.
10. Για όλες τις μισθώσεις εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού συνδεδεμένου με το ταξίμετρο.
11. Σε περίπτωση ειδικών μισθώσεων που συμφωνείται αντίτιμο λιγότερο από το αναγραφόμενο στο ταξίμετρο και επομένως και στην εκδιδόμενη με φορολογικό μηχανισμό ΑΠΥ, όπως π.χ. με ιδιώτες (μεταφορά νεφροπαθών προς αιμοκάθαρση), ή με το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ κτλ. (π.χ. για μεταφορά μαθητών στα σχολεία τους) ή με επιχειρήσεις (για μεταφορά εργαζομένων τους), τότε για την ορθή αποτύπωση των συναλλαγών θα εκδίδονται φορολογικά στοιχεία αξίας από θεωρημένα στελέχη και επί αυτών αναγράφεται και η συμφωνηθείσα αμοιβή, καθώς και ότι τα εν λόγω στοιχεία εκδίδονται “βάσει ειδικής συμφωνίας” και σε αντικατάσταση των αριθμ………… Α.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί από το φορολογικό μηχανισμό.
12. Τυχόν επιπλέον αμοιβές (αποσκευές, επιβίβαση από αεροδρόμια κτλ.) προστίθενται με το φορολογικό μηχανισμό στην αξία της διαδρομής και εκδίδεται μία ΑΠΥ.
13. Από 1/7/2010 τα φορολογικά ταξίμετρα θα υπόκεινται πλήρως στις διαδικασίες δήλωσης έναρξης και μεταβολών στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα συνοδευτικά Βιβλιάρια Συντήρησης και Επισκευών θα πρέπει να είναι θεωρημένα στις οριζόμενες προθεσμίες.
14. Η έκδοση του δελτίου ημερήσιας κίνησης “Ζ” από κάθε εκμεταλλευτή γίνεται με το πέρας της βάρδιας αυτού και εφόσον έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον μια συναλλαγή.
15. Οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις (αεροδρόμια κτλ.) θα πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά και να συμμετέχουν στο συνολικό ποσό πληρωμής κάθε εκδιδόμενης απόδειξης.
16. Οι εκμεταλλευτές ταξί από 1/7/2010 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπόχρεων στο φόρο. Σημειώνεται ότι η μεταφορά προσώπων υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται σε 11% από 1/7/2010. Παράλληλα, οι εκμεταλλευτές ταξί έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών τους (καύσιμα, επισκευές, αγορά αυτοκινήτου, ανταλλακτικών κτλ.).
17. Κατά την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς έχουν επίσης δικαίωμα διακανονισμού του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει την αγορά του αυτοκινήτου τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού.

Δημοσίευση σχολίου